365 روز

امروز به یاد می آورم 365روزی که دوباره از خدا فرصت گرفته بودم...برای انسان شدن برای تغییر کردن و اصلاح شدن

دوره میکنم این ایام یکساله را...لحظات شیرینش بسیار بود و از بهترین هایش1فروردین 20بهمن 28 آذر 27مهر که تاریخ های زیبایی بودندبرایم و این چند روز اخیر که لذت بردم و استراحت کردم و براستی اندیشیدم به مباحثی که باید فرصت و روحی آرام می داشتم تا به انها بپردازم.امسال درسهای زیادی گرفتم از روزگار و از معلمهایی متفاوت که بارها نامشال را برده ام و مهمترین درس این بود که یاد بگیرم آینده ام را درست با دستانم، تفکرم و قلبم بسازم.

آری امروز روزی است که من برای آزموده شدن متولد شدم آزمونی که نمیدانم تا چه وقت ادامه دارد اما این زندگی را دوست دارم با تمام مخلفات! و دوست دارم انسانهای سافری که گاه با من هم قدم میشوند هم با همین تفکر درکنارمن از زندگی لذت ببرند...

درکل این زندگی اولین که خدا بود و هست و خواهد بود اما همیشه او را به خاطر داشتن مادرو پدری که همواره دوست صمیمی من بودند و بعد والدین ستایش کردم چون کمتر کسی این نعمت بزرگ را دارد...

خدایا شکر که یکسال عمیقتر شدن در مفهوم زندگی و بزرگ شدم...

به امید روزهایی پر از دانایی و نشاط و پیش به سوی یکسال زیبای دیگر از زندگی....

/ 1 نظر / 24 بازدید
nova6

چه لطیف است حس شروعی دوباره روزی که آغاز شدی... [گل][گل][گل][گل][گل][گل] ............................ راستی من آپم....سر بزنییییید